Midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Højskolen har fået støtte fra Ministeriet for By, bolig og Landdistrikters Landdistriktpulje til afholdelse af Sommerhøjskole uge 19 2015.

Logo MBBL

Vi er meget glade!

Se projektbeskrivelse her på siden.

Hent Program nedenfor!

Program 2015 – seneste

Der er tale om delfinansiering mellem Kalundborg  Kommune, Øernes Højskole, Region Sjællands Kulturpulje og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikteres Landdistriktspulje.

Noget om Ø kultur

Man skal handle som om, vi alle levede på øer!
For er jorden ikke en ø i solsystemet?
En ø af ædle økosystemer og begrænsede ressourcer.
Når man er vågnet op fra sløvheden i fantasierne på kontinentet, kan man vælge at forstå, at der ikke findes andet end flere øer at se frem til.
Kontinenterne findes ikke – men der er et hav af øer-!
T.K.Teaiwa
       

                                                                                                                                                           

Projektbeskrivelse Sommerhøjskole

Sommerhøjskole om Ø-entreprenørskab – med fokus på bæredygtig fødevarefremstilling og udvikling af kulinariske oplevelser 

1. Formål

Projektet skal skabe grundlag for etablering af Øernes Højskole på Sejerø ved at udvikle højskolens undervisningsgrundlag og pædagogiske tilgang – herunder teste vores vision om at tage aktivt del i bæredygtig udvikling på øerne ved praksis forankret undervisning omkring ø-relevante former for entreprenørskab. Desuden er formålet at anskueliggøre eksistensberettigelsen for Øernes Højskole Sejerø – d.v.s. at vise, at der er interesse, behov og målgrupper for højskolen. Det vil vi gøre ved at afholde et pilot-sommerhøjskole forløb på Sejerø i sommeren 2014 med temaet: “Ø-entreprenørskab – bæredygtig fødevarefremstilling og udvikling af kulinariske oplevelser” . Samtidig skal højskoleprojektet formidles til en kreds af såvel nationale som internationale interessenter og skabe kontakter og opbygge netværk for det videre arbejde med etablering af højskolen.

2. Baggrund for projektet

Baggrunden for projektet er den generelle befolknings- og erhvervsmæssige udvikling, der har fundet – og stadig finder sted – på øerne og i yderområderne i øvrigt. Mange øer og landdistrikter er i dag ramt af tilbagegang i befolkningsgruppen i den arbejdsduelige alder, såvel som i børne- og ungdomsgrupperne. Det har betydet, at opretholdelse af et velfungerende samfund med skole, læge, præst, dagligvareforretninger og infrastruktur er truet i disse områder. Den udviklingstendens har også gjort sig gældende på Sejerø, som er en lille ø beliggende i Sejerøbugten – ca. 11 km lang og 2 km bred. Øen hører under Kalundborg Kommune og har ca. 350 fastboende – og ca. 390 sommerhus-beboere. Se bilag 1 med facts om Sejerø – og Sejerø´s hjemmeside: www.sejero.dk. Alligevel tror vi på , at borgere og ildsjæle kan bære udviklingen frem gennem visioner og indsatser, der tager udgangspunkt i øernes potentialer og fællesskabets mangfoldighed og styrke.

Øerne har en særlig plads i manges hjerte. Vi drages mod de mindre øer, hvor naturen, menneskene og dagens rytme opleves anderledes end på fastlandet. Vi står af færgen, kører over broen og fornemmer, at der er en særlig stemning og livskvalitet på øerne. Derfor er vi ikke i tvivl om, at de fleste – ikke blot danskere men også andre europærer – deler vores ønske om, at der fortsat skal være liv på de danske og europæiske småøer.

I en undersøgelse fra 2011, som Real Dania står bag, udpeger danskerne flere værdier og potentialer i yderområderne: De fire vigtigste er: 1) kysterne 2) ro og stilhed i naturskønne omgivelser 3) bygningsarven (historiske bygninger og unikke bymiljøer – men også tomme bygninger, som skriger på genanvendelser og 4) Det lokale liv og et stærkt lokalt fællesskab, identitet og engagement. Der peges desuden på “lokale produkter” som en kvalitet ved yderområderne.
En vision med europærisk relevans og lokal forankring.
På den baggrund har der i løbet af 2011 været afholdt en række visions-møder på Sejerø på samlet initiativ af Sejerø Beboerforening, Sejerø Ø-udvalg og Sejerø Udviklingsforum.

Visionen for Øernes Højskole på Sejerø er at være ramme for uddannelse af engagerede og kreative entreprenører ved at give dem mod på, inspiration, metoder og værktøjer til at iværksætte nytænkende erhvervs- og forretningsudvikling samt opbygge organisatorisk og social kapacitet på tværs af kendte brancher og skel. Skolens undervisning skal i særlig grad bygger på øernes (- og andre yderområders) potentialer og tage afsæt i højskole-tanken og grundlæggende værdier om bæredygtighed, samvirke og slow-living. Kurserne skal desuden i meget høj grad være praksis-forankrede – hvor kursisterne eksperimentere med at løse faktiske ø-udfordringer med hele Sejerø som læringsrum. Med sin eksperimenterende, tværgående og praksis-forankrede undervisning kan højskolen samtidig fungere som et eksperimentarium for bæredygtige løsninger med tilknytning til udviklings- og forskningsmiljøer indenfor en række fagområder.
Se mere herom i Højskolens Idégrundlag!

Hvorfor en højskole på Sejerø?

Ministeren for By- Bolig og Landdistrikter nedsatte i marts 2012 en visionsgruppe for landdistrikterne i 2030. Resultaterne af gruppens arbejde som udkom i en rapport i december 2012 peger netop på de muligheder, der er på småøer og i andre landdistrikter for at satse på uddannelse indenfor særlige områder. Samtidig oplever højskolerne – i flg. Højskolernes Sekretariat – at antallet af årselever har været stigende siden 2004, og at der er en tendens til, at flere og flere er “selvfinansierede”. Det vil sige at det er unge velbegavede mennesker, som bevidst vælger et højskoleophold – fx inden opstart på uddannelse. Den andel har ikke været højere i mange år. Den regulering, der samtidig er sket, i antallet af højskoler de senere år, har gjort, at de højskoler, der nu er tilbage er økonomisk bæredygtige – og Thor West fra Højskolernes Sekretariat mener, at vi snart vil opleve, at der er for få højskoler til at dække efterspørgslen.

Den tidligere regering satte som mål, at Danmark i fremtiden skal være blandt de lande i Europa, der får flest nye virksomheder hvert år, og at Danmark i 2015 er et af de samfund, der har flest iværksættere. Globaliseringens konkurrencemæssige vilkår blev fremhævet som årsag til den politiske prioritering, og entreprenørskabs-tænkningen sås som en mulighed for personer og virksomheder for at hamle op med en verden, hvor kompleksitet og udfordringer er voksende. Man erkendte samtidigt, at den ambition er helt afhængig af, at hele uddannelsessystemer er indstillet på at levere en systematisk indsats – visionen var- og er fortsat, at entreprenørskab skal indgår som elementer i alle uddannelser.

En Øernes Højskole vil således ikke alene være en saltvandsindsprøjtning til hele samfundet på Sejerø – men samtidig dække et udbredt behov for at samle og formidle viden, inspiration og metoder til, hvordan der kan undervises i entreprenørskab – og hvordan livskraft på de danske og europæriske småøer (og andre yderområder) kan boostes og bidrage til en positiv udvikling. En udvikling, hvor ø-livet ikke bare må forblive en romantisk drøm for mange om “slow living” i pagt med naturen – men en reel mulighed med erhvervstilbud og et (vist) moderne serviceniveau.

Øernes Højskole bliver den første i landet, som har hoved-fokus på entreprenørskab og bæredygtighed – og på at udvikle potentialer på øér og i yderområder. Ryslinge Innovationshøjskole har dog et tilgrænsende fokus på innovation og iværksætteri – mere generelt. En Højskole er altid et lille samfund i samfundet – men Øernes Højskole har den helt særlige egenskab, at den er beliggende på en ø; med en naturlig geografisk afgrænsning af lokalsamfundet – og på Øernes Højskole bliver hele ø-samfundet inddraget i undervisnings-miljøet. Samtidig bliver målet om en bæredygtig udvikling, hvor sociale, miljømæssig og økonomiske mål går op i en højere enhed ekstra relevant, når det bliver aktuelt at tænke i “kredsløb” indenfor en geografisk afgrænset område. Vi tror således at en ø som Sejerø vil være en god ramme for at skabe både en højskole-kultur og innovative, bæredygtige løsninger via samvirke, kreativitet og nytænkning.
Alt i alt et moderne og nytænkende højskole-koncept – udsprunget af aktuelle behov – og optaget af at bidrage til at løse presserende samfundsmæssige udfordringer.

Så langt er vi

Øernes Højskole har indtil videre modtaget en bevilling på 175.000 kr fra By-, Bolig og Landdistrikts Ministeriets Landdistriktspulje, 2011 til et “For-projekt for etablering af folkehøjskole på Sejerø”. Det projekt er nu gennemført og har bidraget til , at vi er nået hertil, hvor vi er i dag. Der er som nævnt udarbejdet vedtægter for højskolen, som er forhåndsgodkendt af Kulturministeriet. Derudover er der udarbejdet et Idégrundlag, et udkast til forretningsplan – samt et oplæg til bygningskoncept, en folder om højskolen hjemmeside og facebookprofil.
Højskolen skal have til huse i nye bygninger i umiddelbar nærhed af by- og havnemiljø. Byggeriet skal på alle måder være bæredygtigt ligesom højskolens daglige drift – der skal afspejler højskolens værdigrundlag og holdning til natur og miljø.
Alt i alt kan vi sige, at højskolens idégrundlag nu er på plads , men der er stadig et stykke vej, før vi kan fremlægge undervisningsplaner til godkendelse hos Højskolernes Sekretariat. Vi har derfor brug for dette projekt til at få afprøvet vores ideer vedrørende fagligt fokus – og de praksisforankrede pædagogiske metoder. Desuden vil projektets aktivitet og fremdrift styrke det eksisterende engagement – og bidrage til at vi får udbygget vores faglige netværk og meget vigtigt; give os feed-back og input på idégrundlaget “udefra”.

Vi er derudover i gang med at finde finansiering til højskole-byggeriet – og har hyret en professionel og erfaren fundraiser . Vi har en positiv dialog med Real Dania og Kalundborg Kommune samt Region Sjælland – bl.a. om mulighederne via regionens Kulturpulje og EU´s Regionalfond. Den proces vil fortsætte sideløbende med dette projekt – og vil uden tvivl blive fremmet med Sommerhøjskolen som udgangspunkt for at kunne vise, at der interesse- og behov for højskolen overfor potentielle “ambassadører” – og donorer til højskole-byggeriet.

3. Projektets målgrupper

 • Vedrørende udvikling af undervisningsgrundlaget – og de pædagogiske tilgange vil vi søge videndeling og  feedback fra udvalgte videnspersoner og institutioner – især fra de samarbejdspartnere, som er nævnt under afsnittene om projektets aktiviteter og organisation. Herunder er de 18-20 videns-personer, som vi vil invitere til at deltage i workshop vedr. højskolens undervisningsgrundlag – og de personer som vi ønsker at få i tale via vores studieture.
 • Øernes Højskoles bestyrelse er også en målgruppe – da det er bestyrelsen, der skal bruge og tage stilling til indsamlet viden og feedback vedr. højskolens undervisningsgrundlag – og i sidste ende fastlægge det endeligt. Desuden er det medlemmer fra bestyrelsen, som skal deltage i studie-turene.
 • Højskolens skolekreds skal også informeres og inddrages vedr. udvikling af undervisningsgrundlaget.
 • 25 deltagende kursister på pilot- sommerhøjskolen. Det kunne være unge som overvejer at gå i gang med en erhvervsuddannelse indenfor fødevareområdet, nuværende eller kommende fødevareproducenter eller køkkenpersonaler, som allerede er etableret eller har forkærlighed for etablering på en mindre ø, studerende på kandidatuddannelser fx vedr. landdistrikts-udvikling, kommunale planlæggere og landdistriktskonsulenter  – eller bare øboer/ildsjæle, der er engagerede i deres ø´s udvikling.
 • 6-8 undervisere og indlægsholdere på pilotsommerhøjskolen – og samtidig deltagere på workshoppen
 • Vedrørende formidling af højskole-projektet i sin helhed er målgrupperne mange: Netværks-aktører og potentielle samarbejdspartnere og videnspersoner fra relevante faglige miljøer i ind-  og udland, andre uddannelsesinstitutioner, kommende undervisere , potentielle kursister, potentielle nye medlemmer af skolekredsen, andre ø-samfund, m.v.
 • Øernes Højskole ønsker desuden både i hele udviklings- og etableringsprocessen og i driften og undervisningen  at indgå i tæt dialog og samarbejde med såvel beboerne som de erhvervsdrivende på øen.  De vil derfor også blive informeret og inddraget vedr. afholdelse af pilot sommerhøjskolen.

Projektets aktiviteter – og tidsplan

 • Projektperioden løber fra 1. november 2013 til 31. oktober 2014 (46 arbejdsuger)Projektkoordinator varetager i samarbejde med bestyrelsen og vores projektkonsulent planlægning og gennemførsel af følgende aktiviteter:
  • 1. november 2013-maj 2014: Kortlægning og research vedrørende undervisnings-behovet samt andre lignende undervisningstilbud i Europa – samt indhentning af inspiration fra- og videndeling med andre relevante aktører fx Madkulturzonen og Småøernes Fødevarenetværk samt andre udbydere af undervisning på området – fx Food Architecht Uddannelsen ved CBS – og Suhrs Madakademi, som i dag er en højskole – se www.madakademiet.dk.
  • 1. januar 2014- 31. august 2014: Indhente feedback fra relevante aktører på ide- og undervisningsgrundlag – både vedrørende linjernes temaer og vedrørende den pædagogiske tilgang. Det sker både på studieturer og på den workshop som af holdes i forbindelse med pilot-sommerhøjskolen – se nedenfor.
  • Marts-maj 2014: Ovenstående to aktiviteter omfatter også tre studieture, hvor projektkoordinator og to andre fra bestyrelsen deltager: een tredages tur til Ø-land i Sverige, som er kendt for sine udviklede og spændende, kulinariske oplevelsestilbud, een to dages tur til Endelave samt Vestjyllands- og Ryslinge Innovationshøjskole. Endelave er et dansk ø-samfund, som har et velfungerende samvirke omkring nye tiltag på øen. Desuden en dags tur til København, hvor både madhøjskolen Suhrs Madakademi og Madkulturzonen besøges.
  • 1. November 2013-30. juni 2014: I samarbejde med Ryslinge Innovationshøjskole planlægges og formidles en 5 dages pilot sommerhøjskole om Ø-entreprenø rskab- med bæredygtig fødevarefremstilling og udvikling af kulinariske oplevelser som fagligt tema. Pilot sommerhøjskolen afholdes på Sejerø, i uge 27 eller 28, sommeren 2014. (Sejerøfestivallen er første week-end i august)
  • Juli 2014: I samarbejde med Ryslinge Innovationshøjskole gennemførers pilot sommerhøjskole på Sejerø.
  • Juli 2014: I forlængelse af sommerhøjskolen afholdes en heldags workshop, hvor bestyrelsens udkast til højskolens undervisningsgrundlag fremlægges for- og debateres med en kreds af relevante interessenter – bl.a. dem som har undervist/holdt indlæg på sommerhøjskolen.
  • August 2014: Pilot sommerhøjskole- forløbet evalueres; Både kursister, undervisere og indlægsholder samt bestyrelse og samarbejdspartnere bliver bedt om at evaluere forløbet via spørgeskemaer.
  • August – september 2014: Konklusioner og erfaringer indarbejdes i højskolens undervisningsgrundlag – både vedr. temaer og pædagogiske metoder.
  • September-oktober 2014. Endelig fastlæggelse af højskolens undervisningsgrundlag – og udarbejdelse af en undervisningsplan klar til godkendelse hos Højskole Sekretariatet.
  • November 2014: (efter at projektperioden er slut):  Afrapportering og aflæggelse af regnskab for projektet. 

  Selvom idegrundlaget for Øernes Højskole baseres sig på entreprenørskab indenfor tre linjer – se idegrundlaget i bilag 4  – begrænser vi af tidsmæssige,  økonomiske og praktiske årsager pilot sommerhøjskolen til at afprøve ideerne omkring den ene linje – nemlig den vedr. fødevarefremstilling og udvikling af kulinariske oplevelser. Det vigtigste er at få testet den entreprenørskabs-fokuserede tilgang og de praksisforankrede pædagogiske metoder samt de evt. praktiske problemstillinger, der kan være ved at tilbyde og gennemfører højskole-forløb på Sejerø.

  Da vi endnu ikke har en fysisk ramme om Øernes Højskole planlægger vi at afholde pilot sommerhøjskolen på Sejerø Skole – som også har skolekøkken. På øen findes et mobilt slagteri, hvor ejeren Laurids Stig Christensen – som er økologisk gåseavler og i øvrigt var en del af initiativgruppen,  er villig til at stille både sine lokaler og sin ekspertise til rådighed i forbindelse med praktiske eksperimenter vedrørende  fødevarefremstilling. Desuden skal  der lejes et mobilt produktionskøkken – hvor man fx kan koge marmelade, chutney eller lignende.

  Indkvartering kan blive på lejrskolen, på campingpladsen,  vandrerhjemmet, i lejligheder i Spisehuset samt i sommerhuse. Bespisning og madlavning vil foregå i fællesskab – bl.a. kan det mobile køkken også benyttes her.

  Udgangspunktet for undervisningen bliver øens nuværende fødevareproduktion – kursisterne får til opgave at komme med bud på, hvordan øens producenter kan udvikle deres forretningsgrundlag med yderlige (forarbejdede) produkter – eller services fx kulinariske oplevelsestilbud.

  Undervisere og indlægsholdere på pilot sommerhøjskolen kan være fra: 

  • Food Architect Uddannelse, CBS; vedrørende innovativ fødevareforarbejdning og produktudvikling i småskala.
  • Madkulturzonen; vedrørende værtskab og forretningsudvikling på tværs af brancher
  • Småøernes Fødevarenetværk; vedrørende samvirke – samt udvikling af forretningsområdet for fødevareproducenter m. fødevareforarbejdning i småskala og kulinariske oplevelsestilbud
  • Økologisk Landsforenings Fødevarerådgivning; vedrørende økologisk fødevareforarbejdning og produktudvikling i småskala.
  • Ryslinge Innovationshøjskole; vedrørende entreprenørskab, innovation – og kreativitet
  • – og  kokke, der arbejder som konsulenter vedrørende udvikling af specialiteter og unikke fødevare-produkter.

Projektets organisation

Øernes Højskole Sejerø ledes i dag af den bestyrelse, som blev valgt på den stiftende Generalforsamling i oktober 2012. Her indgår en repræsentant fra Kalundborg Kommune – og Kultur og Fritidsforvaltningen  i   Kommune har fra begyndelsen været en aktiv medspiller i projektet. Desuden tæller bestyrelsen en vifte af kompetente og meget engagerede mennesker med et bredt spekter af relevante erfaringer – herunder næstformand Thorstein Balle, medstifter og tidligere forstander for en række skoler – herunder Den Frie Læreskole i Ollerup – i dag seniorforsker v. Århus Universitet tilknyttet Grundtvig Centeret – se bilag 7 med bestyrelsens medlemmer og kompetencer.

Formand for bestyrelsen Ditte West har desuden være ansat som projektkoordinator for det projekt, som højskolen tidligere har fået tilskud til fra By- Bolig- og Landdistrikts Ministeriets Landdistrikts pulje – og har bl.a. stået for, at højskolen har fået udarbejdet og vedtaget vedtægter, oprettet en hjemmeside, lavet udkast til forretningsgrundlag og bygningskoncept samt udarbejdet en ny folder. Hun vil også fungere som projektkoordinator for dette projekt – og har ansvar for at gennemfører projektet i samarbejde med højskolens bestyrelse. Se særskilt CV for Ditte West i bilag 6.

Desuden er der indgået aftale med Anne Mette de Visser, som er en erfaren projektkonsulent og fundraiser – bl.a. indenfor lokale fødevarer- , økologi- , miljø og landdistriktsudvikling. Hun vil være projektkonsulent for projektet og derudover stå for at søge finansiering til højskolebyggeriet – hvilket dog ikke er den del af det her ansøgte  projekt.

Herudover er der indgået en samarbejdsaftale med Ryslinge Innovationshøjskole v. Tyge Mortensen om tilrettelæggelse og afholdelse af pilot-sommerhøjskolen. Ryslinge Innovationshøjskole har værdifulde erfaringer fra en succesfuld afholdelse af en sommerhøjskole; “Liv og Land”, i august i år (2013). Temaet og den pædagogiske tilgang lå tæt på den sommer højskole, som vi her planlægger – og sommer højskolen havde 50 engagerede deltagere, som var en blanding af studerende og ildsjæle fra landsbyerne. Se mere på: www.ryslinge.nu/sommerhojskolen-liv-land/.

Små ørnes Fødevarenetværk har erfaringer fra deres rejsehold, som gennem nogle år har rejst rundt og delt viden og erfaring vedrørende fødevareforarbejdning- og produktudvikling  i småskala – samt udvikling af kulinariske oplevelsestilbud på de danske småøer.  Desuden har netværket værdifulde erfaringer fra afholdelse af to landdækkende ( og velbesøgte) “Aroma-seminarer” om fødevareforarbejdning i småskala – og udvikling af kulinariske oplevelser. Derfor er det oplagt at trække på medlemmer herfra som indlægsholdere eller undervisere på sommerhøjskolen. Se interessetilkendegivelse fra Småøernes Fødevarenetværk i bilag 10.

Derudover vil vi samarbejde med Sejerø Udviklingsforum, Sejerø Beboerforening og Sejerøfestivallen, som alle bakker projektet op – se vedlagte interessetilkendegivelser i bilag 11 og 12.

På højskolen vil vi som nævnt i idegrundlaget arbejde og undervise ud fra et værtskabsbegreb inspireret af Madkulturzonens arbejde. Derfor er det naturligvis også oplagt at samarbejde med Madkulturzonen og trække på undervisere herfra på sommerhøjskolen.

Projekt-samarbejdspartnere

 • Ryslinge Innovationshøjskole
 • Småøernes Fødevarenetværk
 • Sejerø Udviklingsforum
 • Sejerø Beboerforening
 • Sejerøfestivalen
 • Kalundborg Kommune
 • Madkulturzonen
 • Kunstschule Basel v. Kirsten Langkilde
 • Jan Gehl arkitekter
 • Vandkunsten Tegnestue
 • Projekt ØSE: “Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab; Erhverv og nye arbejdspladser på Hjarnø, Orø og Sejerø”. Et projekt iværksat af Småøernes Aktionsgruppe, fra September 2012 til april 2014. Se mere på: http: //www.aktionsgruppe.dk/erhverv.aspx.

Formidling af projektet

 • Der er udarbejdet en brochure om Øernes Højskole Sejerø, som  ligger på Sejerøfærgen og en række andre steder på Sejerø. Den kan også bruges overfor dette projekts målgrupper.
 • Der er etableret en hjemmeside for højskolen – indtil videre på dansk. Den vil vi naturligvis også bruge til at formidle projektet – og sommerhøjskolen.
 • Der er oprettet en profil på Facebook  – og der vil også blive oprettet en profil på Linked In.
 • Angående international formidling, vil vi, indtil vi får mulighed for også at oversætte højskoles hjemmeside og profiler på de sociale medier til engelsk og evt. også andre sprog, benytte os af vores store netværk med mange internationale kontakter. Bl.a. via bestyrelsen og Kirsten Lanngkilde, rektor for Kunstschule Basel og arkitekt Jan Gehl, som var del af initiativgruppen – og begge har sommerhus på Sejerø.
 • via Højskoleforeningens kursuskatalog for korte kurser
 • via Øernes Højskoles- og Ryslinge Innovationshøjskole´s hjemmesider, nyhedsbreve – og netværk i øvrigt.
 • via Smagen af Danmark og de danske fødevarenetværk – især Småøernes Fødevarenetværk
 • via pressen -o.a. offentlige medier (pressemeddelelser)
 • via de sociale medier – især facebook og Linked In
 • via en mindre trykt brochure og / eller et postkort m. henvisning til højskolernes hjemmesider og profiler på de sociale medier.
 • Via pressen; – både lokale- og landsdækkende medier. Vi vil løbende udsende pressemeddelelser om projektets udvikling. (Lokalavisen Kalundborg har allerede flere gange skrevet om højskole-projektet og er meget interesseret…) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling for Øernes Højskole, Sejerø
l
ørdag den 31. maj kl. 12.15 på Sejerø skole.
 

Inden selve Generalforsamlingen var der et fællesarrangement – og fællesarrangement og generalforsamling foregik efter følgende tidsplan:
12.15 – 12.45: En bid brød og underholdning v. Arthur – som spillede og sang meget
dygtigt og smukt.

12.45 – 13.30: Ø-filosoffen Jørgen Rasmussen, Omø holdt foredrag under titlen: Sansen for grænser, tid og helheder – om at værdsætte den kulturelle forankring.

Efter foredraget var der drøftelse om ø-kultur.

13:30 – ca. 15:00: Generalforsamling i henhold til vedtægterne med følgende dagsorden:

(Sang: Jeg elsker den brogede verden)

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
– Ebba Hjorth valgt
– Thorstein Balle referent

2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af revideret årsrapport.
DW aflagde beretning for året.
– Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i foreningsåret
– DW orienterede om køberetten til jord ved Plejehjemmet
– Kalundborg kommune er ansøgt om tilskud til grundkøbet.
I ansøgningen er angivet, at ØHS selv skaffer 100.000 kr.
– Afholdelse af en Sommerhøjskole. BBLM(Ø-støtte) har bevilget
160.000 kr. til  projektet,  men på grund af den sene udmelding og
ganske få tilmeldinger udsættes Sommerhøjskolen  fra uge 27
til august 2014 eller maj 2015.
– Den 4. juli har ØHS og Kulturhuset arrangeret  en kulturaften med sang
optræden og spisning.
– Kalundborg Kommune har bevilget 20.000 kr. til leje af et mobilt
køkken til brug ved afholdelse af Sommerhøjskole
– DW fortalte om vores PR virksomhed, som har været begrænset på
grund af manglende økonomi
– Vi har nu 102 medlemmer
– Orientering om tilsyneladende for meget udbetalt tilskud fra BBLM
hvad angår projektperioden 2012.
– Fremtidige arbejdsopgaver
1) afholdelse af Sommerhøjskole samt  afholdelse af efterfølgende
Symposium med henblik på udarbejdelse af undervisningsplan for
Øernes Højskole
2) Ansøgning til Real Dania vedrørende udgifter til
byggeprogrammering, som skal udarbejdes af
arkitektfirma, som har erfaring med bæredygtigt byggeri.

Kommentarer til beretningen fra forsamlingen:
Ideer til kommende af Sommerhøjskole
– udbyde det som præmiering af studerende
– lægge vægt på tværfaglighed
– symposiet bør omfatte alle ØHS’ indholdsemner og ikke kun bæredygtig
fødevarefremstilling

Beretningen blev godkendt.

Regnskab fremlagt af HL – regnskabet godkendt!

3. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår en kontingentnedsættelse til 100 kr. om året pr. foreningsår 
4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastsat til 100 kr.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
I henhold til vedtægterne afgår efter lodtrækning Henry Larsen, Niels Lolle og Thorstein Balle. Alle tre modtager genvalg.

Alle blev genvalgt!

Anna Mikkelsen og Jens Hvid valgt til bestyrelsen som suppleanter

6. Valg af intern revisor

Klaus Perkild genvalgt som revisor.
7. Eventuelt.
(Sang: ”Danmark nu blunder den lyse nat” )

Ref.: Thorstein Balle

 

 

 

Underskrevet af dirigenten Ebba Hjorth, 30. maj 2014

 

 

 

Ebba Hjorth