Forretningsplan

Forretningsplan

Om Øernes Højskole Sejerø
Øernes Højskole Sejerø blev etableret i 2013 som matrikel løs skole, og er organiseret som en selvejende institution med en bestyrelse på 7 personer og en skolekreds på ca. 100 medlemmer. Skolekredsen omfatter bl.a. beboere og erhvervsdrivende på Sejerø og andre øer, uddannelsesinstitutioner i Kalundborg og Roskilde samt en række ressourcepersoner.
Foreningens bestyrelse leder i dag højskolen (på frivillig basis) – men samarbejder med en række frivillige fra øen og skolekredsen, som løbende har stillet sig rådighed i forbindelse med højskolens projekter. Bestyrelsen har et bredt spænd af relevante kompetencer – bl.a. en landskabsarkitekt, en cand. merc. phil., en professor i miljøvidenskab, en entreprenør og en håndværker. Alle er engagerede folk med stort netværk.
Skolens formål er bl.a. at: sætte fokus på ideer og handlinger som fremmer bæredygtighed hos det enkelte menneske, i fællesskaber og i natur og miljø. Højskolen ønsker at bruge øernes – nationale såvel som internationale – særlige muligheder for at støtte dette fokus.
Se Idegrundlag her på siden.

Projektets formål
Øernes Højskole Sejerø har nu købt den gamle Lejrskole på Sejerø fra Kalundborg Kommune på meget favorable vilkår.
Ved at renovere, isolere og energiforbedre lejerskolebygningerne vil vi gøre dem til ramme om nytænkende og højaktuelle kursustilbud og andre aktiviteter der:

Dækker et behov for mere viden om- og træning i entreprenørskab og udvikling af bæredygtige forretningsmodeller, der i særlig grad bygger på øernes o.a. yderområders værdier og potentialer
Tager afsæt i højskoletanken og grundlæggende værdier om samvirke og bæredygtighed – på tværs af brancher indenfor fødevarefremstilling, energi og håndværk.
I høj grad er praksis-forankret med hele Sejerø som kursisternes læringsrum.

Øernes Højskole vil desuden skabe refleksions- og samtalerum for øboere såvel som for sommerhusejere og turister. Derudover skal det fortsat være muligt for lokale foreninger, institutioner og private at leje lokalerne.
Ombygningen skal gennemføres efter principper for bæredygtigt byggeri, så rammerne afspejler det ide- og værdigrundlag højskolen bygger på, og kan være en inspirationskilde i undervisningen. Det skal kunne ses og opleves af både kursister og besøgende på øen, at vi praktiserer, det vi doserer.
Derved kommer vi et stort skridt nærmere realisering af vores vision om at etablere et internationalt læringscenter, der ikke alene er en saltvandsindsprøjtning til samfundet på Sejerø – men bidrager til at booste livskraft, iværksætteri og bæredygtig udvikling på danske og europæiske småøer. En udvikling, hvor ø-livet ikke bare må forblive en romantisk sommerdrøm om “slow living” i pagt med naturen – men en reel mulighed med erhvervstilbud og et tidssvarende serviceniveau.
Øernes Højskole Sejerø bliver den første højskole i Europa med fokus på entreprenørskab, samvirke og bæredygtig udvikling af potentialer på øer og i yderområder. Alt i alt et moderne og nytænkende højskolekoncept – udsprunget af aktuelle behov – og optaget af at bidrage til at løse presserende samfundsmæssige udfordringer.
Baggrund for projektet
Baggrunden for etablering af Øernes Højskole Sejerø – og alle skolens projekter – er den befolknings- og erhvervsmæssige afvikling, der finder sted på småøerne og i andre yderområder. Mange øer og landdistrikter er i dag ramt af tilbagegang i befolkningsgruppen i den arbejdsduelige alder, såvel som i børne- og ungdomsgrupperne. Det betyder, at opretholdelse af et velfungerende samfund med skole, læge, præst, dagligvareforretninger og infrastruktur er truet i disse områder. Den udviklingstendens har også gjort sig gældende på Sejerø, som er en lille ø beliggende i Sejerøbugten – ca. 11 km lang og 2 km bred. Øen hører under Kalundborg Kommune og har ca. 350 fastboende – og ca. 390 sommerhus-ejere. I højsæsonen anslås det, at der bor ca. 4000 personer på Sejerø.
Alligevel tror vi på, at borgere og ildsjæle kan bære en udvikling frem gennem visioner og indsatser, der tager udgangspunkt i øernes potentialer og fællesskabets mangfoldighed og styrke. Øerne har en særlig plads i manges hjerte. Vi drages mod de mindre øer, hvor naturen, menneskene og dagens rytme opleves anderledes end på fastlandet. Vi står af færgen, kører over broen og fornemmer, at der er en særlig stemning og livskvalitet på øerne. Vi er ikke i tvivl om, at de fleste – ikke blot danskere men også andre europæere – deler vores ønske om, at der fortsat skal være liv på de små øer.
Det underbygges af en undersøgelse fra 2011, som Realdania står bag. Her udpeger danskerne flere værdier og potentialer i yderområderne: De fire vigtigste er: 1) kysterne 2) ro og stilhed i naturskønne omgivelser 3) bygningsarven – historiske bygninger og unikke bymiljøer, men også tomme bygninger, som skriger på genanvendelser 4) Det lokale liv og et stærkt lokalt fællesskab, identitet og engagement. Der peges desuden på “lokale produkter” som en kvalitet ved yderområderne.

Proces og aktiviteter til i dag
På den baggrund blev der i løbet af 2011 afholdt en række visions-møder på Sejerø på samlet initiativ af Sejerø Beboerforening, – Ø-udvalg og – Udviklingsforum. Der blev dannet en interessegruppe med stor tilslutning fra såvel fastboende som sommerhusejere – og nedsat en initiativgruppe, som skulle arbejde videre med ideerne om, hvordan man kunne skabe erhvervsudvikling og tilflytning til øen. Initiativgruppen udarbejdede forslag til et idegrundlag, og i sommeren 2012 blev der afholdt et ide-udviklingsseminar for Interessegruppen, fastboende, sommerhusejer og enkelte deltagere fra andre øer, hvor forslaget blev diskuteret og bearbejdet. I samtidig erkendelse af, at de problematikker som ses på Sejerø er universelle for stort set alle andre mindre øer i Europa – blev det besluttet, at højskoleloven var det sted, hvor vores visioner og ideer om læring og udvikling baseret på samvirke og praktiske eksperimenter bedst kunne indfries. I oktober 2012 blev der afholdt stiftende generalforsamling, og der blev valgt en bestyrelse for Øernes Højskole Sejerø. Samtidig blev der dannet en Skolekreds, som i dag har omkring 100 medlemmer.
Ideerne bag øernes Højskole er således født i lokalsamfundet og højskoleprojektet nyder stor opbakning fra både øens beboere og erhvervsdrivende.
Vedtægterne for Øernes Højskole Sejerø er forhåndsgodkendte af Kulturministeriet, men kan først endelig godkendes i det øjeblik Højskolen råder over tilfredsstillende rammer for undervisning. Vedtægter kan ses her på siden.
Siden har vi arbejdet for at etablere højskolen, og har iværksat en række aktiviteter som fx afholdelse af velbesøgte højskoledage (30 -50 deltagere) med forskellige temaer ex. Bæredygtig Omstilling og Livsstil, Ø- Dannelse – Hvad er nu det?, Skrøner og frotællinger fra Sejerø.

Højskolen råder desuden over en salgsvogn – Caravanen – som hvert år står på Havnen med salg af økologisk kaffe, sandwich, is mm
Et entreprenant tiltag, der funger både som pædagogisk eksempel på, hvad vi taler om – samt indtægtskilde til højskolen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi har  søgt og opnået flere mindre bevilliger fra Region Syddanmarks Kulturpulje og det daværende Ministerie for By- Bolig og Landdistrikters Landdistrikstpulje, som har sat os i stand til at gennemføre udviklingsprojekter – fx afholdelse af en uges sommerhøjskole i 2015 med 42 deltagere, Studieture til Øland i Sverige og Endelave og et 1 dags-seminar om udvikling af højskolens undervisningsgrundlag.
Øernes Højskole Sejerø har gennem hele processen mødt stor opbakning af Kalundborg Kommune, som har støttet os på flere måder. Vi har bl.a. fået lov til at benytte lejrskolen til vores arrangementer uden beregning – og Kalundborg Kommune ydet tilskud til afholdelse af Sommerhøjskolen i 2015.

Hvorfor en højskole på Sejerø?
Vi tror på, at en ø som Sejerø vil være en god ramme for at skabe både en nytænkende højskole, hvor hele ø-samfundet bliver inddraget i læringsmiljøet – og udvikling af bæredygtige løsninger, der også kan være til inspiration for andre ø´er og lokalsamfund.
Ministeren for By- Bolig og Landdistrikter nedsatte i marts 2012 en visionsgruppe for landdistrikterne i 2030. Resultaterne af gruppens arbejde peger netop på de muligheder, der er på småøer og i andre landdistrikter for at satse på uddannelse indenfor særlige områder.
Samtidig ses i flg. Niels Glahn, generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening, en stigende interesse for at tage på højskole. Han udtaler til pressen (DR, P1) i august 2018:
”Vi oplever en form for boom i interessen for at tage på højskole. Gennem de sidste ti år har vi set en stigning på 40 procent i gruppen af unge, der søger ind på en højskole. Så vi har altså rigtig mange flere unge deltagere på højskolerne.” Niels Glahn vurderer, at flere unge tager på højskole efter endt gymnasietid eller anden uddannelse. ”De har været rimeligt presset og bruger så et halvt år på at tænke sig om, finde sig selv og afprøve sig socialt og fagligt. Det giver selvfølgelig afsæt for at lave flere højskoler”, siger Niels Glahn.
Sidst men ikke mindst har der i de seneste år været en stærkt stigende, almen interesse for bæredygtige løsninger; genbrug, upcycling, undgå madspil, selvforsyning, økologi, bæredygtig mode, grøn energi, bæredygtigt byggeri mm.
Bæredygtige løsninger handler især om at tænke ”på tværs” af kendte brancher og skel – så sociale, økonomiske og miljømæssige mål går op i en højere enhed – og i høj grad om at tænke ressourcebevidst i ”lukkede kredsløb”. På en geografisk afgrænset område som en lille ø bliver dette helt automatisk mere nødvendigt, aktuelt og synligt. Derfor har småøerne en særlig mulighed for at blive levende laboratorier for udvikling- og afprøvning af bæredygtige samfundsløsninger. Det er da også andre småø´er som fx Ærø og Samsø, der har arbejdet med aspekter af dette ved fx at arbejde for at blive en 100 % økologisk ø.

Projektets målgrupper

  • fødevareproducenter eller køkkenpersonaler som har forkærlighed for etablering eller ansættelse på en mindre ø eller i et yderområde – i Danmark eller Europa samt studerende på erhvervsskoler som led i deres uddannelse
  • kursister fra andre højskoler og efterskoler som led i et længerevarende skoleophold 1)
  • studerende på kandidatuddannelser – fx. arkitektskolen, journalisthøjskolen, sociologistudiet vedr. landdistriktsudvikling, småøernes særlige dannelse og kultur, cirkulær økonomi 2)
  • planlæggere og landdistriktskonsulenter
  • øboer, der er engagerede i udvikling af “deres ø”. 3)

Ad 1.  Vi har indledt samarbejde med Jyderup Højskole, som ønsker at lægge kurser på Øernes Højskole om Bæredygtigt Fiskeri som led i deres linje Grøn Guerilla.
Ad 2. Vi har indledt samarbejde med Gruppen Cirkulær Økonomi i Landskabsarkitekturen.
Ad 3. Vi har et tæt samarbejde med Ø Filosof Jørgen Rasmussen og Sociolog Jens Vesterskov Andersen, som begge arbejder med Småøernes Problemstillinger set i fra hver deres synsvinkel.

Undervisere på højskolens kurser

Højskolens undervisning varetages af timelærere, som ansættes fra kursus til kursus. Vi har kontakt med en lang række sommerhusejere på Sejerø, som ønsker at bidrage med deres kompetencer i diverse undervisningsforløb. Derudover har Højskolen et stort netværk af kompetente undervisere og indlægsholdere fra ind- og udland.

Netværk skabes hele tiden og nye kompetencer byder sig til, og på denne måde skabes netværk og videndeling til andre relevante undervisnings og udviklingsmiljøer i Danmark og resten af Verden.

2020 ansættes en deltidsforstander til at varetage den daglige drift med kursusudbud, ansættelse af lærere og økonomistyring.

De fysiske rammer
Lejrskolen på Sejerø er bygget som folkeskole med tilhørende lærerbolig i 1931. Bygningerne er sidst renoveret i 1973, hvor skolen blev omdannet til Lejrskole.
Lejrskolen fremtræder velproportioneret og tidstypisk for landsbyskoler fra 30´erne. Røde mursten, tegltag og sprossede vinduer.

Der er redskabsrum, anneks og brændeskur i tilknytning til Lejrskolen, som ønskes indrettet til værksted.
Bygningerne er beliggende i en dejlig have direkte ned til havet og med havudsigt. I bunden af haven er anlagt 3 shelters, som kan anvendes til overnatning, og som er offentligt tilgængelige.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De nye rammer
Ideen er, som nævnt, at bygningerne skal afspejle det ide- og værdigrundlag Øernes Højskole bygger på, således at også rammerne kan være en inspirationskilde i arbejdet og undervisningen på skolen. Vil vi selv praktisere det, vi doserer – og det skal kunne ses og opleves af både kursister og besøgende på øen.
Derfor har vi hyret Egen Vinding og Datter som total-entreprenør. De har 40 års erfaring fra bæredygtig byggeri.
Lejrskolen bliver ombygget, så det bliver muligt at huse, bespise og undervise 20 kursister.

”Lejrskolen” har også siden 1973 været anvendt af lokale foreninger og private på øen til forskellige arrangementer ex. sangkor, musikforening, lystfiskerforening. Det skal fortsat være muligt for lokale foreninger og private at leje bygningerne til sådanne formål – ligesom uddannelsesinstitutioner skal kunne leje faciliteterne. Det vil samtidig give højskolen et ekstra indtægtsgrundlag – især i de første år indtil vi har fået opbygget skolens økonomi og kursusudbud. Vi har på nuværende tidspunkt henvendelser for flere foreninger og institutioner, som ønsker at leje højskolen, når den er klar efter ombygning.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Markedsføring og annoncering af kurser o.a. aktivitet
Vi er meget bevidste om, at det er helt afgørende for højskolens succes, at vi annoncerer og ”markedsfører” kurser og andre aktiviteter via de rigtige kanaler, målrettet de specifikke målgrupper for de enkelte kurser og aktiviteter. Vi er heller ikke i tvivl om at højskolens aktiviteter i meget høj grad skal markedsføres på en nutidig facon via sociale medier som Facebook og Instagram og via netværk. D.vs. via vores samarbejdspartnere og brede netværk (herunder skolekredsen)- og deres platforme på de sociale medier, hjemmesider, nyhedsbreve mm. Desuden skal vi – også for at øge kendskabet til skolen mere generelt – med jævne mellemrum sende pressemeddelelser ud til både lokale (NordvestNyt) og landsdækkende medier med nyheder og tiltag på skolen. Derfor har vi plan om at få professionel hjælp til at udarbejde en markedsføringsstrategi – herunder en strategi for brug af netværk og sociale medier i første halvdel 2019 – mens byggeriet står på. Desuden er det en vigtig kompetence for den kommende deltidsforstander at vedkommende kan bruge sociale platforme til formidling og markedsføring.
Hvad ang. de aktiviteter, som er målrettet de lokale – såsom højskoleaftener og julebazar kommer vi langt ved annoncering via Sejerø´s Facebook-profil; Vi der kommer og bor på Sejerø, Sejerøbrochuren, Sejerønyt, opslag på øen og omtale i Nordvestnyt.
Hvad angår kurser og aktiviteter målrettet ø-boere o.a. fra landdistrikter vil vi kunne formidle og annoncere via følgende foreningers nyhedsbreve, sociale platforme, hjemmesider og kontaktnet: Sammenslutningen af Danske Småøer som udgiver Ø-posten, Småøernes Fødevarenetværk og Smagen af Danmark
De kurser, der er relevante for erhvervsskoler kan vi annoncere/formidle via erhvervsskolernes kontaktnet og erhvervsskolernes uddannelsesledere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 thought on “Forretningsplan

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.