Idégrundlag

Ide- og værdigrundlag for Øernes Højskole Sejerø

Øernes Højskole på Sejerø vil

 • Bidrage til øget entreprenørskab, innovation og samvirke for bæredygtig forretningsudvikling på øer og i yderområder.
 • Både ved sin beliggenhed, sine rammer og sit indhold medvirke til at skabe en bæredygtig, social- og erhvervsmæssig udvikling – herunder tilflytning, der bygger på øernes og landdistrikternes særlige kultur- og naturværdier.
 • Fremme forståelse af hvad bæredygtig praksis er/kan være – hos det enkelte menneske – og i fællesskaber. Højskolen vil bygge på ø-samfundenes særlige muligheder for at støtte dette fokus.
 • Inspirere til nytænkning, erfaringsudveksling og samarbejde med beslægtede initiativer – i Danmark såvel som i resten af Europa.

Øernes Højskole vil uddanne engagerede og bæredygtige entreprenører ved at give dem mod på, inspiration, metoder og værktøjer til at skabe nytænkende erhvervs- og forretningsudvikling på tværs af kendte brancher og skel, der i særlig grad bygger på øernes (- og andre yderområder) potentialer og tager afsæt i højskole-tanken og grundliggende værdier om bæredygtighed, samvirke og slow-living. Skolens undervisning skal i meget høj grad være praksis-forankret – hvor kursisterne eksperimenterer med at løse faktiske ø-udfordringer med hele Sejerø som læringsrum. Med sin eksperimenterende, tværgående og praksis-forankrede undervisning kan Højskolen samtidig fungere som et eksperimentarium for bæredygtige løsninger med tilknytning til udviklings- og forskningsmiljøer indenfor en række fagområder fx . vedrørende fødevareforarbejdning, håndværk, oplevelsesøkonomi, landdistriktsudvikling samt energi og ressourcehåndtering.

 

 

Højskolens bærende værdier og undervisningsgrundlag er

 • Den Grundtvigske tanke om, at fundamentet for tilegnelse af kompetencer går gennem oplivelse, oplysning og oplevelse.
 • Den Grundtvigske tanke om, at man skal gribe før man kan begribe
 • Den Brundtlandske opfattelse af, at bæredygtighed omfatter både økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed
 • Entreprenørksab eller iværksætteri
 • Slow living – eller en “mindre er mere” tilgang til livskvalitet[1]

Højskolen skal både i sin undervisning men også i hele sin drift og praksis fra renovering til dagligt forbrug på skolen afspejle disse værdier.

Dagligdagen vil veksle mellem praksisforankrede undervisning og almen dannende undervisning, der knytter sig til Grundtvigske tradition og tænkning om læring og dannelse.

En af Grundtvigs kongstanker var, at man skal gribe før man kan begribe – det vil vi omsætte til en  moderne pædagogisk metode, hvor udgangspunktet er, at kursisterne får kendskab til teorier og deler viden ved at handle og eksperimentere i praksis – i et højskole- og ø-miljø, hvor alle er en del af – og bidrager til et fællesskab. På Øernes Højskole vil vi ikke blot få kursisterne til at handle og tænke kreativt – men også at handle og eksperimentere sammen;  at  “samvirke” – både indbyrdes og med øboerne i øvrigt,  idet vi  ikke er i tvivl om, at især i de mindre ø-samfund, må bæredygtig og nytænkende erhvervsudvikling bygge på samvirke. Samvirke er et ældre ord for det at arbejde sammen for at nå et fælles mål eller et bestemt resultat.

Et andet fokus for højskolens undervisning – og arbejde i øvrigt er entreprenørskab, forretningsudvikling og samvirke på øér og i andre yderområder.

Entreprenørskab bruger vi lige som den Europæiske Social Fond og Undervisningsministeriet definerer det i en rapport om entreprenørskab i undervisningen fra 2008, som et samlet begreb for kreativitet, innovation og iværksætteri. Undervisning i entreprenørskab har mange dimensioner og kan iværksættes i mange forskellige kontekster. Men frem for alt er det en måde at tænke sit liv på. Begrebet dækker over en persons motivation og evne til – enten som selvstændig eller som ansat i en virksomhed – at spotte en mulighed og forfølge den med henblik på at skabe social og økonomisk værdi. Det drejer sig om at være foretagsom, at delagtiggøre og involvere sig.

Højskolen give den enkelte kursist et praktisk og teoretisk fundament for at blive en aktivt deltagende og kreativ forandringsagent – en “entreprenør” i udviklingen af bæredygtige ø-samfund og andre yderområder.

På nogle kurer vil der være indbygget tilbud om ekskursioner til både andre øsamfund og til storbymiljøer, som inspirerende metro – modpol til den slow-living kultur, der ofte kendetegner øerne.

Fokus på begrebet Bæredygtighed vil ligeledes være gennemgående i alle vores kurser. Vi vil skabe grobund for nytænkende erhvervsudvikling, der bygger på bæredygtighed/sustainability, og vi vil samarbejde med forskningsmiljøer, der arbejder med dette fokusområde. Vi har bl.a. etableret tæt samarbejde med Det europæiske Interreg Projekt omkring dyrkning af salttolerante afgrøder. Horsekær på Sejerø har etableret Danmarks første forsøgsareal for salttolerante afgrøder. Højskolen står som vært og formidler af brugen af afgrøderne.
Vi vil også medvirke til at almindelige borgere får indsigt og nye redskaber til at skabe en mere bæredygtig hverdag.

Slow Living har sin forankring i Slow Food-Bevægelsen, der startede som et oprør mod den første McDonalds og derfor blev en modpol til fast food. Siden er der kommet flere aspekter i langsombevægelsen, f.eks. “downshifting” (at kunne arbejde færre timer ved at skære ned på sit forbrug), at vandre eller cykle i stedet for køre bil, at være tilstedeværende i sit nu, se mindre tv, pc og vende blikket ud, slukke mobilen, være nærværende i naturen og nærmiljø, at dyrke sin have i stedet for at købe alt i supermarkedet, opmærksomhed på bæredygtighed, at lære at være tilfreds med det, man har.
Småøerne er et oplagt rum for at dyrke denne disciplin. Småøerne beskrives ofte, som et stede hvor tiden har stået lidt stille – en tidslomme hvor autensiteten kan opleves og hvor den lange færgetur tvinger passageren ned i gear.
Naturen, dyrelivet, dårlig internetforbindelse, havets lyd og tilstedeværelse overalt på øen, nattemørket med stjernehimlen – det vilde dyreliv – de græsklædte ”bjerge”, som bakkerne kaldes på Sejerø –  alt sammen skaber det en tilstand af ro og langsomhed.

Kursustilbud
Højskolen vil i sin nuværende form fortrinsvis tilbyde kortere kurser af 1-4 ugers varighed.
Udbuddet af kurser vil alle leve op til vores værdigrundlag om bæredygtighed, entreprenørskab og slow- living, og de vil fortrinsvis ligge indenfor følgende hovedområder:

 1. Bæredygtig fødevareforarbejdning og udvikling af kulinariske oplevelser
 2. Bæredygtigt håndværk og bæredygtig arkitektur og design samt udvikling af tilknyttede oplevelsestilbud
 3. Bæredygtig energi-, forsyning- og ressourcehåndtering (vand, energi, affald)

Især indenfor fag-linje 1 og 2 vil vi arbejde med udvidelse af forretningsgrundlaget for ø-producenter via udvikling af oplevelsestilbud tilknyttet produktionen.
Vi vil arbejde med værtskab. I samarbejde med lokale entreprenører vil vi udvikle værtskabsmodeller som sigter mod at optimere mødet mellem gæst og vært – det at få mennesker til at føle sig velkommen. En god vært er imødekommende og gæstfri. Han/hun deler ud af hvad han/hun har og kan tilbyde. En god vært tager vare på de ønsker og behov, som gæsten har. Værtskab på øerne handler dog ikke kun om at tilbyde måltids-oplevelser men om at udvikle en bredere vifte af sammenhængene oplevelser i forbindelse med det at gæste et ø-samfund – enten som turist eller i anden forbindelse.
Når en række ø-aktører bidrager til autentiske oplevelser og indtryk, hvor måltider, byggeri, kunst og håndværk, ø-kultur, historie, natur og eksperimenteren med bæredygtighed inviterer gæsten indenfor, er det ø-samfundet som helhed, der er vært og byder velkommen.
Dermed kan værtskabet og besøget på Sejerø og andre øer blive en helt speciel og samtidig lærerig oplevelse som både turister og andre besøgende gerne betaler noget for – og som kan tiltrække tilflyttere. Dette værtskabs-begreb kalder samtidig på nye former for partnerskaber på tværs af brancheskel – og måske på nye former for “delt ejerskab” – eller fælles drift af visse serviceydelser – fx en butik.  Og så er vi tilbage til, at især i de mindre ø-samfund, må bæredygtig og nytænkende erhvervsudvikling gå hånd i hånd med samarbejde og samvirke.
Højskolen har allerede indledt samarbejde med lokale producenter og forretningsdrivende på Sejerø om udvikling af disse tanker og idéer:
Sejerø Gæs
Det nye SejerØhus på Havnen
Ellas Gårdbutik
Tynebjerg Mohair
Sejerø Minigolf
Ribeling Ejendomsservice
Sejerø Golfklub

Målgrupper:    
1. fødevareproducenter eller køkkenpersonaler som har forkærlighed for etablering eller ansættelse på en mindre ø eller i et yderområde – i Danmark eller Europa samt studerende på erhvervsskoler som led i deres uddannelse
2. kursister fra andre højskoler og efterskoler som led i et langt kursus 1)
3. studerende på kandidatuddannelser – fx. arkitektskolen, journalisthøjskolen,       sociologistudiet vedr. landdistriktsudvikling, småøernes særlige dannelse og kultur,   cirkulær økonomi 2)
4. planlæggere og landdistriktskonsulenter
5. øboer, der er engagerede i udvikling af “deres ø”. 3)

Ad 1.  Vi har indledt samarbejde med Jyderup Højskole, som ønsker at lægge kurser på Øernes Højskole om Bæredygtigt Fiskeri som led i deres linje Grøn Guerilla.
Ad 2. Vi har indledt samarbejde med Gruppen Cirkulær Økonomi i Landskabsarkitekturen.
Ad 3. Vi har et tæt samarbejde med Ø Filosof Jørgen Rasmussen og Sociolog Jens Vesterskov Andersen, som begge arbejder med Småøernes Problemstillinger set fra hver deres synsvinkel.

Undervisere

Højskolens undervisning varetages af timelærere, som ansættes fra kursus til kursus. V har kontakt med en lang række sommerhusejere på Sejerø, som ønsker at bidrage med deres kompetencer i diverse undervisningsforløb. Derudover har Højskolen et stort netværk af kompetente undervisere og indlægsholdere fra ind- og udland.
Netværk skabes hele tiden og nye kompetencer byder sig til, og på denne måde skabes netværk og videndeling til andre relevante undervisnings og udviklingsmiljøer i Danmark og resten af Verden.
2020 ansættes en deltidsforstander til at varetage den daglige drift med kursusudbud, ansættelse af lærere og økonomistyring.

Udover at tilbyde undervisning og kurser har højskolen følgende funktioner:

 • Borgerinddragelse og netværk på øen: Der er en meget positiv stemning på Sejerø omkring etablering af Højskolen. Den skal bibeholdes og næres ved at Højskolen og kursisterne samarbejder med såvel øens fastboende som sommerhusejere og erhvervsdrivende, som i videst muligt omgang inddrages i forbindelse med etablering af bæredygtige projekter på øen. Derved lærer hele ø-samfundet noget om forretningsudvikling, samvirke og bæredygtighed – i gennem praksis og videndeling.
  I det nye Ø Hus på Havnen- støttet af RealDania – som forventes færdigt i 2020 er der i forretningsplanen indarbejdet et tæt samarbejde med Øernes Højskole.
 • Lokalt samlingssted: Øernes Højskole skal også fungere som samlingssted / forsamlingshus for lokalmiljøet – som supplement til det eksisterende kulturhus. Skolen og kursister kan fx arrangere
  • månedlige folkekøkkener med forskellige temaer.
  • højskoleaftener med sang og debat
  • work-shops hvor højskoleelever står for inddragelse af lokalbefolkningen i konkrete projekter og viser deres produkter frem
  • afholdelse af jule- og påskemarked
  • overnatningssted og festlokale for øboere, sommerhusejere og turister. Højskolen har p.t forespørgsel fra flere, som ønsker at bruge Højskolen til dette formål.
 • Forretning: Øernes Højskole driver en forretning – Caravanen på Havnen – med salg af bæredygtige fødevarer – ex. is, kaffe og salttolerante afgrøder.
 • Indgå i netværk – og videndeling med beslægtede faglige miljøer.
 • Eksperimentarium for bæredygtige løsninger: Som nævnt ovenfor har skolen en funktion som eksperimentarium for bæredygtige løsninger med tilknytning til en række fagområder – fødevarer, energiløsninger, arkitektur og byggeri og design.